Hỗ Trợ Trực Tuyến

Skype
05113574943

Nước và sức khỏe

Nhận thông báo từ monika


VIDEO

Hội nghị trực tuyến an toàn hồ chứa nước

Ngày đăng: 21-11-2013

gày 29/8/2013 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến An toàn hồ chứ nước, Hội nghị do Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì; ở điểm cầu Quảng Nam Phó chủ tịch thường trực Nguyễn Ngọc Quang chủ trì cùng các Sở, ban, ngành trong tỉnh.

Hội nghị đã nghe báo cáo của các Bộ Xây Dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường và báo cáo của các tỉnh về quản lý an toàn các hồ chứa nước trước mùa mưa bão năm 2013. Ngoài ra hội nghị cũng đã thảo luận về trách nhiệm quản lý của các cấp, các ngành đối với các hồ thuỷ lợi và biện pháp duy tu bão dưỡng để đảm bảo nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất.
Sau khi nghe ý kiến của các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo của một số địa phương nơi có nhiều hồ đập, nhà máy thủy điện đang hoạt động, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận hội nghị, khẳng định: Nước ta có nhiều sông ngòi là điều kiện thuận lợi để xây dựng nhiều hồ đập thủy lợi, thủy điện. Các hồ đập này đã phát huy tác dụng về nhiều mặt kinh tế- xã hội. Công tác quy hoạch, quản lý, đầu tư có nhiều chuyển biến hơn so với trước đây. Tuy nhiên vấn đề an toàn các hồ chứa nước cần được quan tâm đúng mức và phân cấp trách nhiệm rõ ràng, phù hợp giữa các cấp, các ngành ở Trung ương và địa phương. Phải có giải pháp khắc phục các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn, rà soát các hồ chứa, nắm vững hiện trạng từng hồ đập để chủ động đối phó khi có tình huống xảy ra. Tăng cường cán bộ chuyên môn, hiệu quả quản lý nhà nước, tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng, quản lý hồ đập.

Theo Sở TNMT Quảng Nam.
doitac
doitac
doitac
doitac
doitac
doitac
doitac
doitac
doitac
doitac
doitac
doitac